Společné foto

Společné foto

Den matek 2014
MČR 2014

MČR 2014

výběr na soutěži 2014
Taneční studio ZAJA jsme založili v roce 2011 jako zájmové občanské sdružení pro děti a mládež s hlavním cílem rozvíjet jejich taneční a pohybový projev.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje TS ZAJA 38 dětí ve věku 6 - 13 let, máme mini formace kadetek i juniorek.
Jsme rádi, že děti mají příležitost předvést svoji činnost na nejrůznějších společenských akcích, plesech, oslavách, účastníme se Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, pořádáme taneční akademii ke Dni matek.
V našem repertoáru naleznete mažoretky, tanec s pompony, orientální tanec, tanec s gymnastickými prvky a rock and roll.

Naše činnost

Naše taneční studio oficiálně vzniklo v září 2011.

Vlivem okolností došlo k tomu, že parta děvčat se zájmem o tanec a jejich dosavadní vedoucí potřebovala oficiální statut, jak pokračovat ve své činnosti.
A tak se sešly tři zakládající členky sdružení, daly hlavy dohromady, sepsaly se stanovy, zažádalo o registraci na MV ČR a zrodilo se občanské sdružení nesoucí název "Taneční studio ZAJA, o.s.".
Název vznikl z počátečních písmen příjmení a jména Zappové Jany, která skupinu vede.
Začátky TS Zaja nebyly jednoduché. Nebyly prostory, kostýmy ani finanční prostředky nebo podpora města.
Zažádaly jsme o čtyři dotace, avšak bezúspěšně. Společnými silami J. Zappové, Jitky Seidlové a Mgr. Terezy Šístkové (zakládající členky sdružení ZAJA), nás děvčat i našich rodičů, se nám povedlo vše zvládnout.
Sehnaly jsme sponzory a díky nim a rodičům, kteří nás podporovali, jsme získaly krásné nové kostýmy a také více vystoupení, na která jsme se vždy těšily.
Díky těmto akcím vznikla soudržná parta, kterou pojila jedna velká radost - pohyb a tanec.
Při vzniku TS ZAJA nás bylo 40, byly jsme rozděleny do dvou skupin: mladší ve věku cca 6 - 11 let a starší ve věku cca 12 - 18 let.
Od září 2012 je nás 51 a máme 3 věkové skupiny!
Od září 2013 je nás 43 ve věkových kategoriích 7 - 8 let a 9 - 12 let.
Nejstarší děvčata se s námi již v červnu rozloučila. Dospěla do maturitních ročníků, mnohé studují ve vzdálených městech a časově bylo pro ně pokračování již neúnosné.
Štafetu přebírají jejich mladší nástupkyně. Děvčatům děkujeme za ta dlouhá léta společně strávených chvil, vyšlapání cestičky mažoretkovému sportu ve Zbiroze a přejeme hodně úspěchů do života :-).
Od září 2014 máme 38 děvčat ve věku 6-13 let. Máme mini formaci juniorek a nově přibyla mini formace mladších kadetek.
Naši taneční skupinu vede paní Jana Zappová ve Zbiroze již od roku 1998.
Z počátku měla jen cca 12 děvčat a repertoár se omezoval pouze na lidové tance.
A jak vznikl nápad obohatit ho o mažoretková čísla? Náhoda. Několikrát nás v programu na oslavách Vačkářův Zbiroh představily jako mažoretky a tak jsme to zkusily a pustily se pro nás do zcela nového oboru.
Do tajů mažoretkových cviků J. Zappovou zasvětila dcera Patricie, která tehdy vystupovala s mažoretkami ZUŠ Rokycany. Stačilo pár cviků, jednoduchá choreografie a pak už jen cvičit a cvičit. S naším přibývajícím věkem jsme zařazovaly obtížnější cviky i náročnější choreografie skladeb.
V souvislosti s tím přibýval i počet zájemců o tancování ve Zbiroze a zároveň jsme začaly obohacovat i náš repertoár. Např. nápad zařadit orientální tance vznikl před lety na dovolené v Egyptě - J. Zappová navštívila tuto zemi s úmyslem nakoupit zde 20 ks bohatě zdobených orientálních šátků a čepiček z korálků. Z kostýmů jsme měly velkou radost (v té době u nás nebyly k sehnání) a využívají se dodnes.
Taneční skupina mažoretek pod vedením Jany Zappové patřila pod ZUŠ Václava Vačkáře ve Zbiroze.
Vlivem okolností došlo od září 2011 k osamostatnění a bylo založeno Taneční studio ZAJA, o.s.
Původní skupina se rozrostla na 51 dívek.
Od září 2013 navštěvovalo tréninky 42 děvčat a 1 chlapec ve věkových kategoriích 7 - 8 let a 9 - 12 let.
Nejstarší děvčata se s námi v červnu rozloučila. Dospěla do maturitních ročníků, mnohé studují ve vzdálených městech a časově bylo pro ně pokračování již neúnosné.
Štafetu přebraly jejich mladší nástupkyně. Děvčatům děkujeme za ta dlouhá léta společně strávených chvil a přejeme hodně úspěchů do života :-).
Na svém seznamu máme dnes přes desítku skladeb - několik mažoretkových skladeb, lidový tanec, orientální tance, tanec s pompony, twist, moderní tanec s gymnastickými prvky, kankán a jazzový tanec s klobouky. Autorkami všech choreografií jsou Jana a Patricie Zappovy.

Každoročně vystupujeme na různých společenských akcích, oslavách, na školních akademiích, společenských a maturitních plesech, sportovních a dalších akcích ve Zbiroze a okolí.
Prezentovaly jsme se např. na hudebních slavnostech Vačkářův Zbiroh,
na zahájení výstavy BABY EXPO v Praze ve Veletržním paláci a zúčastnily se kvalifikace Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu ve Vimperku a ve Stochově.

Nezapomínáme ani na charitativní akce - vystupovaly jsme např. pro občanské sdružení Klubíčko v Berouně.
Mimo to jezdíme každoročně na víkendová soustředění, výlety za poznáním kulturních památek do Prahy, na baletní a muzikálová vystoupení apod.
Od září 2012 je nás 51 a máme 3 věkové skupiny!
Od září 2013 je nás 43 ve věkových kategoriích 7 - 8 let a 9 - 12 let.
Nejstarší děvčata se s námi již v červnu rozloučila. Dospěla do maturitních ročníků, mnohé studují ve vzdálených městech a časově bylo pro ně pokračování již neúnosné.
Štafetu přebírají jejich mladší nástupkyně. Děvčatům děkujeme za ta dlouhá léta společně strávených chvil, vyšlapání cestičky mažoretkovému sportu ve Zbiroze a přejeme hodně úspěchů do života :-).
Od září 2014 máme 38 děvčat ve věku 6-13 let. Máme mini formaci juniorek a nově přibyla mini formace mladších kadetek
Účastníme se Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.
Stanovy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet accumsan leo. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat.
Stanovy TS ZAJA, o.s.  21.05kB
Stanovy TS ZAJA, o.s.
Stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Taneční studio ZAJA, o.s.
Používaná zkratka: TS ZAJA, o.s.
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Ke Světovině 469, 338 08 Zbiroh

Čl. 2
Statut sdružení
Sdružení je založeno dle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů jako zájmová, dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace s právní subjektivitou a s vlastním hospodařením.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je podporovat u dětí a mládeže rozvoj jejich tanečního a pohybového projevu, estetického cítění, zdravého životního stylu a tím účelně naplnit volný čas mladých lidí.
2. Pořádání doprovodných kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, exkurzí, výletů a tanečních soustředění, účast na různých společenských akcích a soutěžích, prezentace své činnosti.
3. Sdružení svou činností a účastí na společenských akcích napomáhá propagaci Mikroregionu Zbirožsko a Plzeňského kraje.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) ředitel

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období a hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele, nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů ředitele a zástupce ředitele,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6. Ředitel a zástupce ředitele rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Ředitel
1. Ředitel naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí ředitele stanoví rada.
2. Ředitele volí rada sdružení.
3. Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Ředitel připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, majetek slouží k zajištění činnosti sdružení a k naplňování jeho cílů.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) kurzovné,
b) výnosy majetku,
c) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
d) dotace a granty,
e) ostatní příjmy z příležitostné činnosti a vystoupení
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
5. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.

Čl. 11
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one