Společné foto

Společné foto

Den matek 2014
MČR 2014

MČR 2014

výběr na soutěži 2014
Taneční studio ZAJA jsme založili v roce 2011 jako zájmové občanské sdružení pro děti a mládež s hlavním cílem rozvíjet jejich taneční a pohybový projev.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje TS ZAJA 38 dětí ve věku 6 - 13 let, máme mini formace kadetek i juniorek.
Jsme rádi, že děti mají příležitost předvést svoji činnost na nejrůznějších společenských akcích, plesech, oslavách, účastníme se Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, pořádáme taneční akademii ke Dni matek.
V našem repertoáru naleznete mažoretky, tanec s pompony, orientální tanec, tanec s gymnastickými prvky a rock and roll.
Stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Taneční studio ZAJA, o.s.
Používaná zkratka: TS ZAJA, o.s.
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Ke Světovině 469, 338 08 Zbiroh

Čl. 2
Statut sdružení
Sdružení je založeno dle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů jako zájmová, dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace s právní subjektivitou a s vlastním hospodařením.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je podporovat u dětí a mládeže rozvoj jejich tanečního a pohybového projevu, estetického cítění, zdravého životního stylu a tím účelně naplnit volný čas mladých lidí.
2. Pořádání doprovodných kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, exkurzí, výletů a tanečních soustředění, účast na různých společenských akcích a soutěžích, prezentace své činnosti.
3. Sdružení svou činností a účastí na společenských akcích napomáhá propagaci Mikroregionu Zbirožsko a Plzeňského kraje.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) ředitel

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období a hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele, nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů ředitele a zástupce ředitele,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6. Ředitel a zástupce ředitele rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Ředitel
1. Ředitel naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí ředitele stanoví rada.
2. Ředitele volí rada sdružení.
3. Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Ředitel připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, majetek slouží k zajištění činnosti sdružení a k naplňování jeho cílů.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) kurzovné,
b) výnosy majetku,
c) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
d) dotace a granty,
e) ostatní příjmy z příležitostné činnosti a vystoupení
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
5. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.

Čl. 11
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one